Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling

Alle regels die te maken hebben met onze leefomgeving komen straks samen in één nieuwe wet, de Omgevingswet. De nieuwe wet zorgt voor duidelijkere regels, geeft ruimte aan nieuwe initiatieven en maakt lokaal maatwerk mogelijk. Met een belangrijke rol voor de burger.

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wetgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water bestaat nu uit 26 wetten en honderden regelingen en is te ingewikkeld geworden voor wie ermee moet werken. Daardoor duurt het soms (erg) lang voordat een project start. Dat kost extra tijd en geld. De wet treedt – zo is de verwachting – pas in 2021 in werking. Dat komt omdat de komende periode veel moet worden voorbereid om de wet straks zo soepel mogelijk in te voeren. Zodat we er met elkaar plezier van hebben.

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Wat is het verschil tussen de Omgevingswet en de Omgevingsvisie?

De Omgevingswet verplicht gemeenten een Omgevingsvisie op te stellen. In de visie staat hoe de gemeente wil dat de leefomgeving er in de toekomst uit moet zien. De Omgevingsvisie beschrijft de bestaande situatie, de manier waarop die wordt beschermd of wordt verbeterd én trends en toekomstige ontwikkelingen. Voorbeelden van onderwerpen die een plekje in de visie kunnen krijgen, zijn:

  • de inrichting van de gemeente Barneveld op de langere termijn;
  • een veilige, gezonde en duurzame omgeving;
  • de bereikbaarheid;
  • voldoende en betaalbare woningen voor iedereen;
  • plekken waar de economie duurzaam kan groeien;
  • water, natuur, erfgoed en landschap.

De eerste stap om een Omgevingsvisie Barneveld op te stellen is om al het bestaande, al vastgestelde beleid voor de fysieke leefomgeving, overzichtelijk bij elkaar te brengen en op één plaats aan te bieden. Dat zorgt voor een duidelijk overzicht van het huidige beleid. In de Omgevingsvisie staat de visie van de gemeente op de leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

In het Omgevingsplan staan regels die nodig zijn om de Omgevingsvisie werkelijkheid te laten worden. In het Omgevingsplan komen ook regels uit andere verordeningen, zoals de kapverordening, die over de fysieke leefomgeving gaan. Iedereen moet zich aan de regels in het Omgevingsplan houden, maar alleen de gemeente moet zich houden aan wat er in de Omgevingsvisie staat.

Waar is de Omgevingsvisie voor bedoeld?

De Omgevingsvisie beschrijft hoeveel ruimte er is voor verandering. En op welke manier en onder welke voorwaarden dat mag gebeuren. De Omgevingsvisie bundelt al dat beleid. Daardoor kunt u sneller zien wat de gemeente in uw woon- en leefomgeving wil, waar zij aan werkt en waarom. Zo kunt u beter beoordelen of uw initiatief op medewerking van de gemeente mag rekenen en of uw wens of visie door de gemeente wordt gedeeld. De Omgevingsvisie legt de basis voor besluiten over veranderingen in de fysieke leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

Staan er regels in de Omgevingsvisie? ​

Nee, er staan geen regels in de Omgevingsvisie. In sommige gevallen maakt de Omgevingsvisie wel duidelijk hoe de gemeente een aanvraag om een omgevingsvergunning zal beoordelen.

De Omgevingsvisie laat wel zien welke plannen de gemeente heeft en hoe de gemeente die plannen denkt uit te voeren. Er staat dus in wat bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente mogen verwachten.

Verandert de Omgevingsvisie weleens? ​

Ja, de Omgevingsvisie kan veranderen, want de omgeving verandert ook voortdurend. Het beleid wordt daarop aangepast. Denk aan veranderingen in het klimaat of de toename van verkeer. Ook de koers staat niet altijd vast. Na verkiezingen, bijvoorbeeld, kan de nieuwe gemeenteraad de koers wijzigen. Er kunnen ook burgerinitiatieven leiden tot een aanpassing van het beleid.

De gemeente kan in thematisch beleid of in gebiedsgericht beleid de koers verder uitwerken of gemotiveerd afwijken van de ingezette koers.