Aantrekkelijk Buitengebied

Nieuwe samenhang voor een (be)leefbaar platteland

Koers
Toekomstbestendige landbouw die innoveert en verduurzaamt krijgt ruimte zich te ontwikkelen met respect voor landschap en omgeving.

Andere en nieuwe economische functies staan we toe als deze de toekomstbestendige landbouw niet belemmeren en bijdragen aan een vitale plattelandseconomie. We zoeken actief naar oplossingen voor het vraagstuk van vrijkomende agrarische bebouwing.

We zetten in op verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu zodat hinder en gezondheidsklachten niet toenemen en zelfs afnemen.

We beschermen de natuur en blijven inzetten op nieuwe landschapselementen, paden en routes en het herstellen en zichtbaar & beleefbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Het buitengebied benutten we voor het opwekken van duurzame energie en klimaataanpassingen als dit goed landschappelijk wordt ingepast en niet ten koste gaat van de grondbehoefte van duurzame landbouw.