Bereikbaarheid en Mobiliteit

Snel in en uit reizen, veilig en comfortabel binnen de kernen

Toelichting:

Benutten strategische ligging
Bereikbaarheid is een grote kracht van Barneveld. Daarom zitten er veel bedrijven en daarom wonen mensen er graag. Bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en onderwijsinstellingen en mede daarom van bijzonder belang voor onze economie. Met het toegenomen tweeverdienersmodel en forensenstromen is bereikbaarheid ook voor woningzoekenden een essentiële voorwaarde. We zien dat hierin het autogebruik vooralsnog dominant blijft en dat tegelijk het treingebruik in onze regio toeneemt. Daarom blijven wij ons inzetten voor projecten die onze bereikbaarheid, zowel via de weg als via het spoor, verbeteren. Zo benutten we onze strategische ligging steeds beter.

Barneveld heeft veel maakindustrie en logistieke bedrijven met de bijbehorende forse omvang van goederenvervoer. De bereikbaarheid van Barneveld voor het goederenvervoer willen we borgen door meer gebruik te maken van het spoor. Het gebruiken van een railterminal voor het vervoer van goederen geeft bedrijven kansen om duurzamer te produceren doordat ze zeer forse reducties van CO2 kunnen bereiken ten opzichte van vervoer over de weg.

Die bereikbaarheid vraagt ook om goede verbindingen tussen de dorpen en om een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer vanuit de dorpen naar het omliggende wegennet. Daarom zetten we er op in dat het autoverkeer via radialen en rondwegen snel en veilig in en uit kan.

Duurzame vormen van mobiliteit
Het toegenomen autogebruik heeft echter ook een keerzijde. Verkeersstromen kunnen elkaar met name in de bebouwde kom in de weg zitten en tot onveiligheid leiden. Bovendien leidt veel autogebruik tot een lagere milieukwaliteit. Waar belangrijke fietsroutes en autoroutes elkaar kruisen kan overlast of onveiligheid ontstaan. Om een veilige en rustige woonomgeving als bijzondere Barneveldse woonkwaliteit te blijven vasthouden en een betere milieukwaliteit te realiseren, zoeken we naar duurzamere vormen van mobiliteit. Allerlei nieuwe trends spelen hier een rol in.

Met name de toename van het fietsgebruik en de enorme potentie die ontstaat door de komst van de elektrische fiets is een belangrijke ontwikkeling. Fietsers kunnen steeds grotere afstanden afleggen, waardoor de fiets voor een deel van de reizigers een alternatief voor de auto kan zijn. Dat willen we graag faciliteren. Zowel om de centra en andere voorzieningen goed bereikbaar te houden, als om daarmee het gebruik van schoon vervoer te stimuleren. Om het gebruik van de fiets (en nieuwe fietsconcepten) te stimuleren en een belangrijke rol te geven in het bestemmingsverkeer, leggen we binnen de kernen het accent op complete, comfortabele fietsroutes met voorrang en kiezen we voor het uitbouwen van een hoofdfietsroutenetwerk tussen de kernen.

Multimodaliteit en deelvervoer zijn ook trends, die sterk in ontwikkeling zijn. We weten nog niet precies welke (technologische en maatschappelijke) ontwikkelingen op ons afkomen, maar ze lijken passend in onze brede doelstelling naar leefbare en veilige kernen met vervoersoplossingen voor iedereen. Tegelijk geeft het nieuwe opgaven. Meer collectief (deel) vervoer kan zorgen voor een lagere parkeerdruk op lange termijn, maar meer ruimtebeslag op andere locaties, bijvoorbeeld door de behoefte aan mobiliteitspleinen. We zullen daarom samen met het bedrijfsleven en burgers zoeken naar nieuwe stimulansen in deze richting en deze omzetten naar concrete projecten.

Tenslotte zien we interessante ontwikkelingen op het vlak van bundeling van vervoersstromen. Bij de toename aan webwinkelen en thuisbezorging kan bundeling een rol spelen in de vorm van bezorgpunten. Dat kan mogelijk aan de rand van centra of juist aan de rand van woonwijken. Bundeling kan wellicht ook een rol gaan spelen bij de bevoorrading van winkels. De kernwoorden bereikbaar, comfortabel en veilig zijn toepasbaar op vele nieuwe ontwikkelingen.

Locatie afwegingen
Een veilige en goede bereikbaarheid zal voor ons ook een belangrijk onderdeel zijn bij de afweging van de locatiekeuze van voorzieningen: is de voorziening goed bereikbaar voor de doelgroep? Dat kan invloed hebben op de afstand tussen doelgroep en voorziening, de vervoerswijze (collectief of gedeeld vervoer vooraf regelen) en de openbare ruimte (veilige comfortabele route voor fietsers en/of wandelaars, al dan niet met rollator).

Breedband in het buitengebied
Digitale bereikbaarheid is voor ondernemers in het buitengebied van groot belang en dat belang wordt nog steeds groter. Dat geldt niet alleen voor bedrijfscommunicatie maar ook voor het aanbod op recreatieterreinen: gasten willen betrouwbare en snelle wifi. Daarnaast wordt een betrouwbare en snelle internetverbinding voor burgerwoningen steeds belangrijker voor de bereikbaarheid van voorzieningen en bijvoorbeeld om aangehaakt te kunnen zijn bij nieuwe deel-mobiliteit. Daarom is breedband internet cruciaal voor een vitaal en goed bereikbaar buitengebied.