Bereikbaarheid en Mobiliteit

Snel in en uit reizen, veilig en comfortabel binnen de kernen

Uitwerking van de uitvoering

Hoe gaan we dat doen?
Uitwerking van de koers in een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. In dat GVVP wordt een pakket van maatregelen benoemd.

Wat is de rolverdeling?

Gemeente stelt het GVVP op in overleg met bewoners en andere belanghebbenden.

Hoe gaan we dat doen?
Verbeteren verkeersknooppunt A1/A30

Wat is de rolverdeling?
Gemeente heeft een belangrijk rol in de lobby samen met het bedrijfsleven, de regio’s FoodValley en Amersfoort en de provincie Gelderland.

Hoe gaan we dat doen?
Intensiveren spoorgebruik (kwartierdiensten en extra haltes).

Wat is de rolverdeling?

Intensiveren spoorgebruik (kwartierdiensten en extra haltes).

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren Railterminal

Wat is de rolverdeling?
Initiatief ligt bij het bedrijfsleven, gemeente ondersteunt de lobby en marktinitiatieven. Bovendien faciliteert de gemeente via het bestemmingsplan.

Hoe gaan we dat doen?
Verbeteren van ontsluiting van wijken naar buiten de dorpen en de gemeente (waaronder een rondweg Barneveld-oost).

Wat is de rolverdeling?

Gemeente neemt initiatief en is uitvoerder.

Hoe gaan we dat doen?
Fysieke maatregelen om duurzame vervoer binnen de kernen te stimuleren.

Wat is de rolverdeling?
De rol van de overheid is hier stimulerend (educatie / bewustwording) en faciliterend als het gaat om deze individuele keuzes, maar uitvoerend in het nemen van fysieke maatregelen.

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren regionale Mobiliteitscentrale voor inwoners die een vorm van collectief (gedeeld) vervoer nodig hebben.

Wat is de rolverdeling?

Gemeente is initiatiefnemer.

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren basisvoorzieningen voor duurzame mobiliteit.

Wat is de rolverdeling?
Initiatief ligt bij de markt, de gemeente kiest ervoor om (mee) te investeren.

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren nieuwe vormen van deel-mobiliteit en hernieuwbare brandstoffen.

Wat is de rolverdeling?

Initiatief ligt bij de markt, gemeente ondersteunt initiatieven. Door voorlichting stimuleert de gemeente burgerinitiatieven die leiden tot nieuwe maatregelen of inrichting binnen wijken die bijdragen aan schone en veilige mobiliteit.

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren van breedband in het buitengebied.

Wat is de rolverdeling?
De gemeente spant zich in om samen met de regiogemeenten en betrokken partijen, breedband in het hele buitengebied te realiseren.