De ambitie van Barneveld blijkt uit deze centrale keuzes

In de groeiende netwerksamenleving, waarbij veel verantwoordelijkheden voor hulp en ondersteuning op lokaal niveau zijn belegd, kiezen wij er voor:

 • Te werken vanuit het principe Zelf-samen-gemeente: iedereen is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor zichzelf; daarna is er een rol voor de omgeving en maatschappelijke verbanden; de gemeente zorgt voor een vangnet
 • Aan te sluiten op burgerinitiatieven en nieuwe netwerken
 • Een sterke partner te zijn in de Regio FoodValley

Op basis van de demografische groei en de veranderende samenstelling van de bevolking, kiezen wij er voor:

 • De groei naar 65.000 – 70.000 inwoners in 2040 te faciliteren, met daarbij passende werkgelegenheid en met behoud van leefbaarheid en eigen identiteit van de kernen
 • Meer variatie en flexibiliteit in woningen en voorzieningen te realiseren in wijken en dorpen
 • Te werken aan zowel een optimale externe bereikbaarheid van de gemeente als geheel als van de individuele woon- en werklocaties.
 • Een samenhangend en geïntegreerd digitaal platform te ontwikkelen voor het verzamelen en delen van informatie en diensten.

Gelet op onze positie in regionaal verband, de centrale ligging in Nederland en de aanwezige bedrijvigheid met een sterke groeipotentie , kiezen wij er voor:

 • Ons economisch te profileren met de agro-food en logistieke waardeketens en bijzondere aandacht te hebben voor groeisectoren zoals ICT
 • Te werken aan zowel een optimale externe bereikbaarheid van de gemeente als geheel als van de individuele woon- en werklocaties ten behoeve van een optimale mobiliteit
 • De kansen voor multimodaal transport van mensen en goederen goed te benutten en te faciliteren
 • Variatie te ontwikkelen in werklocaties: ruimte voor sectorale en thematische bundeling en voor slimme functiecombinaties
 • Het toeristisch potentieel en een aantrekkelijk landschap te versterken
 • Ruimte te bieden aan duurzame groei van de primaire agrarische sector in combinatie met passende nieuwe functies

In een samenleving die steeds duurzamer wordt, kiezen wij ervoor:

 • Een energieneutrale en klimaatbestendige gemeente te worden
 • De circulaire economie en bio-based kringlopen leidende principes te laten zijn bij nieuwe ontwikkelingen
 • Sterk in te zetten op schone mobiliteit