Economische Kracht

Antwoord op een veranderende economie

Hoe gaan we dat doen?
In regionaal verband werken wij aan een lange termijn programmering voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren, detailhandelsgebieden en werklandschappen). Gezien de dynamiek in de sectoren waarin belangrijke delen van ons bedrijfsleven actief is, zullen wij plannen ontwikkelen voor de verdere uitbreiding van het bedrijventerreinen Harselaar.

In de regionale en lokale programmering en planning zullen wij gerichter aansluiting zoeken bij de voor onze gemeente specifieke kwalitatieve eisen die vanuit de genoemde sectoren worden aangedragen voor de langere termijnontwikkeling. Voor lokaal verzorgende bedrijvigheid en bedrijvigheid waarbij een combinatie van wonen en werken nodig is, ontwikkelen wij zo mogelijke dorpsgebonden terreinen.

Door met gerichte impulsen deze specifieke kwaliteiten te versterken, blijft het onderscheidend vermogen in stand en daarmee de bijzondere aantrekkelijkheid voor bedrijven van buiten. Gerichte impulsen zijn daarbij het inzetten op een nationaal kennis- en opleidingscluster met en voor de pluimveesector, het toevoegen van een goederenrailterminal en het inrichten van bedrijventerreinen voor transport en distributie. Daarnaast het stimuleren en faciliteren van bijzondere huisvestingsvormen voor de ICT-sector, aansluitend op de wens om creatieve werkvormen mogelijk te maken.

We staan open voor nieuwe specifieke impulsen voor samenwerkingsverbanden gericht op innovatie, verduurzaming, circulaire economie en waardevermeerdering, met kansen voor cross-overs tussen sectoren, zowel binnen Barneveld als binnen de regio. Document: Flyer circulaire economie

Ontwikkelingsruimte voor (agrarische) bedrijven in het buitengebied wordt geboden door de toepassing van de ‘Menukaart’. Daarnaast zetten wij in op een toekomstperspectief waarbij de agrarische sector zich profileert als dè empirische campus (proeftuin) van de WUR en daarmee de mondiale etalage vormt van onze bedrijven in de primaire sector.

De recreatiesector krijgt ruimte om zich zodanig te ontwikkelen dat het aanbod gevarieerder wordt en meer aansluitend op specifieke doelgroepen. Tegelijk zoeken we mogelijkheden voor sanering van sterk verouderde, niet toeristische verblijfsrecreatieterreinen. Daarnaast zetten we in op betere (gezamenlijke) marketing en dwarsverbanden tussen dag- en verblijfsrecreatie. We geven uitvoering aan de Visie verblijfsrecreatie. Document: Kansen en Koersen

De winkelcentra van met name Barneveld en Voorthuizen kunnen hun positie behouden door het bijzondere aanbod geconcentreerd te houden en de aantrekkelijkheid te versterken met de uitbouw van andere verblijfsfuncties zoals horeca, leisure en wonen.

We willen diversiteit en innovatie bevorderen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt (meer kleine bedrijven en zelfstandigen) begeleiden door ruimte te bieden aan nieuwe concepten voor bedrijfsvestiging en nieuwe functiecombinaties van wonen, werken en recreëren. Daarvoor maken we bestemmingsplannen die functiemenging mogelijk maken.

De personeelsvoorziening is een belangrijke vestigingsfactor, met name in sectoren waarin schaarste s, zoals techniek, ICT en transport. In de nieuw op te zetten regionale arbeidsmarkttafel, worden deze knelpunten geïdentificeerd en programma’s ontwikkeld om enerzijds het onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven en anderzijds de baankansen voor mediors en senioren te vergroten.