Economische Kracht

Antwoord op een veranderende economie

Toelichting
We zijn trots op onze sterke economie en blijven ons inzetten op drie belangrijke pijlers die daaronder liggen; het benutten van onze strategische ligging langs diverse vervoersassen, de sterke lokale gebondenheid van onze bedrijven in zowel industrie, detailhandel als recreatie en onze positie in agro en food.

Samenwerking in Europa biedt kansen om de lokale economie te versterken, innovatie te stimuleren en banen te creëren. Die kansen willen wij pakken en dat vraagt om actieve en internationaal georiënteerde politiek en om samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid. In het belang van banen, lokaal ondernemerschap en goede voorzieningen kijken wij verder dan de grenzen van de gemeente en de regio. Het FoodValley concept zien wij als de kraamkamer van innovatie.

De groei van de bevolking in de komende jaren, vereist ook een groei van werkgelegenheid. Enerzijds zal die groei vanzelf ontstaan doordat een toename van inwoners betekent dat het aantal consumenten stijgt en daarmee de vraag naar goederen en diensten. Anderzijds moet geïnvesteerd worden in behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid in de verschillende sectoren. Bij een toename van de bevolking van 20% of meer behoort tenminste een vergelijkbare groei van het aantal arbeidsplaatsen naar 37.000 tot 40.000. De groei in onze gemeente onderscheidt zich van landelijke groeiprognoses door de centrale liggen in combinatie met grote concentratie en bedrijven in de agro food en logistieke sector.

In het Economisch Beleidsplan Barneveld 2014-2030 worden voor Barneveld als beeldbepalende economische sectoren agro food, transport en distributie en ICT genoemd. ICT wordt daarbij breed geïnterpreteerd, dus inclusief de snel groeiende en naam makende bedrijven in de social media / internet.

Wij willen ons profileren met de kernsectoren agrofood en transport & distributie en hebben bijzondere aandacht voor groeisectoren zoals ICT. Dit profiel kiezen wij omdat de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor bedrijven voor een belangrijk deel wordt bepaald door het onderscheidend karakter en de aanwezigheid van clusters en ketenpartners. De consequentie van de keuze voor groei en voor specifieke sectoren is dat wij werken aan extra vestigingsruimte voor bedrijven en aan faciliteiten om de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats te versterken. Wij vullen de behoefte aan bedrijfsruimte door middel van zowel de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Harselaar als door middel van passende werklocaties bij verschillende kernen.

De groei van de werkgelegenheid komt voor het overgrote deel voort uit het zittende bedrijfsleven en instellingen. Door uitbreiding van de productie en diensten en door nieuwe producten groeien de lokale bedrijven. Die groei vraagt om voldoende en aantrekkelijke vestigingslocaties die blijvend aansluiten op de eisen en wensen van ondernemingen, voldoende en goed opgeleid personeel, goede bereikbaarheid van de gemeente en van de individuele bedrijfslocaties. Daarnaast is voor het vestigingsklimaat belangrijk dat het woon- en leefmilieu en het aanbod aan voorzieningen toereikend is.

Voor Barneveld betekent dit dat er tot 2030 nog extra areaal aan bedrijventerrein moet worden ontwikkeld.
Naast het reeds aanwezige bedrijfsleven zal voor voldoende werkgelegenheid ingezet worden op het aantrekken van nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijven betekenen bovendien niet alleen arbeidsplaatsen voor zichzelf, maar ook voor allerlei andere ondernemingen in de bouw, toelevering en dienstensector.

Nieuwe bedrijven brengen bovendien nieuw elan in de economie en zetten vaak ook reeds bestaande bedrijven aan tot vernieuwing of doorontwikkeling.

Voor het aantrekken van nieuwe bedrijven is een onderscheidend vermogen van de economie in Barneveld nodig. Barneveld onderscheidt zich nationaal en internationaal als kennis- en bedrijvencluster in de pluimveesector. Barneveld maakt deel uit van Food Valley en biedt daarmee de nabijheid en de toegang van het grootste nationale kenniscluster op het gebied van agrofood. Daarnaast is er nationale herkenning van de Veluwe als binnenlandse vakantiebestemming. In de regio onderscheidt Barneveld zich door de concentratie van transport en logistiek, ICT en de beschikbaarheid van bedrijventerrein in de zware milieucategorieën. Het winkelcentrum van Barneveld onderscheidt door de aanwezigheid van relatief veel kwaliteitszaken en eigen winkeliers met een nadruk op (kinder-)mode. Voorthuizen heeft een bijzonder functie voor de gasten van de recreatiebedrijven.

De wereldbevolking groeit van 7 naar 9 miljard. Dat stelt grote eisen aan de voedselproductie en alle daaraan toeleverende bedrijvigheid. Hier ligt een grote uitdaging waarbij het bedrijfsleven kan samenwerken met kenniscentra in de gemeente en zeker ook in de regio FoodValley. De concentratie van kennis- en onderzoeksinstellingen, gecombineerd met technologisch hoogwaardige bedrijven, biedt goede kansen om te werken aan duurzame oplossingen voor het voedselvraagstuk en daarmee verbonden marktkansen. Het benutten van die kennis moet daarbij niet voorbehouden blijven tot enkele grote bedrijven met eigen research afdelingen, maar is een noodzaak voor het totale MKB en de zogeheten primaire sector: de landbouw.

Naast de sterke lokale binding van bedrijven is de aanwezigheid van de complete waardeketen in de agrofood sector pluimvee en een groot deel van die keten in de kalverhouderij in Barneveld bijzonder. Het versterken en integreren van deze waardeketens, gecombineerd met de in de regio aanwezige kenniscentra levert concurrentievoordelen opleveren. Deze kansen zien wij ook in de sectoren logistiek en ICT en in de verblijfsrecreatie. Daarom willen we slimme bundeling en andere concepten voor deze sectoren mogelijk maken.

Voor de agro-food-keten willen wij een sterke partner zijn in de regio FoodValley om daarmee verbinding te leggen met belangrijke instituten rond kennis en innovatie, Europese netwerken en fondsen en het bevorderen van de mondiale bekendheid en toegang tot internationale markten voor onze bedrijven.

Er gaat als gevolg van technologie en maatschappelijke ontwikkelingen veel veranderen in het werken. In nauw overleg met het bedrijfsleven worden deze trends gevolgd, zodat voorwaarden geschapen waarbinnen bedrijven de gelegenheid krijgen om adequaat en tijdig te reageren op veranderende markt- en/of productie factoren. Een belangrijk aspect is de digitalisering van de economie. Dat leidt tot andere behoeften aan kantoren en Het Nieuwe Werken heeft zijn intrede gedaan. Mensen werken meer van thuis of houden kantoor aan huis. Dit draagt aan de wijkeconomie en aan de leefbaarheid van kleine kernen. Daarnaast is het realiseren van bedrijventerreinen voor lokaal verzorgenden bedrijvigheid bij de kleinere kernen van belang voor de draagkracht en de sociale infrastructuur.

Circulaire economie
Wij vinden het belangrijk dat het Barneveldse bedrijfsleven voluit meedoet in de groei naar een circulaire economie, een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties is essentieel. Voor het (her)gebruik van natuurlijke grondstoffen en reststromen spelen landbouw(gerelateerde) bedrijven een prominente rol, waar het gaat om het verwaarden en verwerken van restproducten van de voedselproductie.

Verblijfsrecreatie
Het vergroten van concurrentiekracht en waardevermeerdering lijkt ook een belangrijk speerpunt voor de recreatiesector om zich te kunnen ontwikkelen tot een toekomstbestendige sector. Dit vergt samenwerking binnen de sector, bijvoorbeeld in marketing, maar zeker ook daarbuiten met dagattracties, horeca, musea, boeren van onder meer Vallei Boert Bewust en terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer. Voor de ontwikkeling van recreatie & toerisme zien wij het belang van samenwerking op het schaalniveau van de Veluwe. Daarin zijn niet alleen de gemeenten en de provincie onze partner, maar ook een scala aan ondernemers en terreinbeheerders.

Detailhandel
De detailhandelssector verandert ingrijpend. Er is een toename van grootschalige winkelconcepten, internetwinkels die concurreren met de traditionele winkelcentra. Binnen de centra komen steeds vaker allerlei mengvormen van winkelen en functiemengingen tussen winkelen en leisure voor. De vraag naar ‘vermaak’ enerzijds en ‘goedkoop’ anderzijds vergoot de vraag naar nieuwe winkellocaties. Tegelijk hebben de centra een belangrijke sociale functie en zijn veel winkels van elkaar afhankelijk. Dat vraagt een uitgekiend antwoord van het detailhandelsbeleid. Daarvoor zijn vernieuwende functiecombinaties, zowel in het centrumgebied als daarbuiten nodig. Aan het toevoegen van extra vierkante meters winkelvloeroppervlak is in beginsel geen behoefte; nadruk zal liggen op versterking en rangschikking van het bestaande aanbod. We zijn dan ook terughoudend met betrekking tot nieuwe perifere detailhandel.

Onderwijs
Deze economische kracht vergt een uitstekende aansluiting met het (beroeps)onderwijs. Die aansluiting verhoogt de baanzekerheid voor onze jongeren en voorziet in de arbeidsbehoefte van de bedrijven. Dat creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat en maakt onze scholen aantrekkelijk.