Uitwerking van de uitvoering

Hoe gaan we dat doen?
Monitoren vraag en aanbod

Wat is de rolverdeling?
De gemeente voert dit uit en betreft ondernemers bij de analyse en de ‘match’ van vraag en aanbod

Hoe gaan we dat doen?
Herstructurering / parkmanagement bestaande terreinen

Wat is de rolverdeling?
Gemeente is verantwoordelijk, afstemmen met Regio FoodValley, Ondernemersverenigingen en dorpen

Hoe gaan we dat doen?
Herstructurering / parkmanagement bestaande terreinen

Wat is de rolverdeling?

Gezamenlijke aanpak gemeente en ondernemersverenigingen.

Hoe gaan we dat doen?
Thematische en sectorale bundeling van bedrijven

Wat is de rolverdeling?
Initiatief ligt bij ondernemers Gemeente faciliteert dit

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren transformaties en nieuwe functiecombinaties

Wat is de rolverdeling?

Initiatief ligt bij ondernemers en inwoners Gemeente faciliteert dit

Hoe gaan we dat doen?
Kansen samenwerking FoodValley benutten (kennis, innovatie markt) door deel te nemen aan overlegstructuren en te participeren in projecten

Wat is de rolverdeling?
Zowel Gemeente als bedrijven en onderwijsinstellingen hebben hierin een rol

Hoe gaan we dat doen?
Opzetten nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op innovatie, verduurzaming en waardevermeerdering

Wat is de rolverdeling?

Verantwoordelijkheid van ondernemers Gemeente ondersteunt het zoeken naar kansen en mogelijkheden en het opzetten. Gemeente heeft geen directe rol bij het uitbouwen, maar is daarbij wel faciliterend

Hoe gaan we dat doen?
Verblijfsrecreatie toekomstbestendig maken door uitvoering te geven aan de Visie verblijfsrecreatie

Wat is de rolverdeling?
Gemeente zorgt voor ondernemingsruimte in bestemmingsplannen en stimuleert door informatievoorziening, maar heeft daarin ook een toetsende en handhavende rol. Gemeente faciliteert passende nieuwe ontwikkelingen, zowel voor toekomstgerichte groei als voor sanering van verouderde terreinen Gemeente stimuleert (regionale) samenwerking en neemt daar zelf actief aan deel Van ondernemers verwachten wij innovaties en waar nodig herstructureringsplannen

Hoe gaan we dat doen?
Vernieuwende en duurzame bedrijvigheid In het buitengebied krijgt ruimte via toepassing van de ‘Menukaart’

Wat is de rolverdeling?

Gemeente gaat de werkmethode van de Menukaart toepassen bij plannen waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is; Deze toepassing vergt ook een pro-actieve rol van initiatiefnemer en adviseurs.

Hoe gaan we dat doen?
Winkelcentra aantrekkelijk en levendig houden en maken

Wat is de rolverdeling?
Primair verantwoordelijkheid van de centrumondernemers en vastgoedeigenaren, waarbij de gemeente faciliteert Gemeente heeft wel een rol bij het concentreren van detailhandel in het winkelhart en in het terughoudend omgaan met nieuwe perifere detailhandel

Hoe gaan we dat doen?
Verder optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijsinstellingen en bedrijven

Wat is de rolverdeling?

Verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven. Gemeente stimuleert en zal zo nodig faciliteren