Economische Kracht

Antwoord op een veranderende economie

Wat is de rolverdeling?
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve programmering van nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. De kwaliteit van bestaande bedrijfslocatie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de zittende ondernemers en de gemeente.

Initiatieven voor nieuwe concepten en transformaties liggen bij ondernemers. De gemeente heeft daarin de rol om te faciliteren in bijvoorbeeld eventuele bestemmingsplanwijzigingen. Een uitnodigende rol voor de gemeente is het waar mogelijk flexibel inrichten van ruimtelijke plannen.

De gemeente stimuleert samenwerking en innovatie door samenwerkingsverbanden te initiëren, helpen opzetten en eventueel financieel bij te dragen. Het uitbouwen en voortzetten van samenwerking zien is de verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en onderwijs. Een belangrijk aspect daarbij is de participatie van het lokale bedrijfsleven in de kennisnetwerken binnen de regio FoodValley.

 

De gemeente participeert via de regio in de regionale arbeidsmarkttafel en draagt signalen en behoeften uit de samenleving aan. Het bedrijfsleven en het onderwijs zijn eveneens via hun regionale netwerken aangesloten. De gemeente stimuleert en faciliteert waar nodig is lokale projecten en initiatieven.

De gemeente is sturend op bundeling van detailhandel binnen het kernwinkelgebied. De gemeente herijkt periodiek in samenwerking met ondernemers de visie op de ontwikkeling van detailhandel (waaronder web-afhaal) in combinatie met andere functies (werk / leisure). Het verhogen van de aantrekkelijkheid en levendigheid van het centrum is een gedeelde verantwoordelijkheid van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Ondernemers nemen initiatieven voor creatieve invullingen. Vastgoedeigenaren hebben een rol het meedenken over en meewerken aan gebruikswijzigingen. De gemeente voert regie op hoofdlijnen en creëert ruimte met passende bestemmingsplannen.

De samenwerkingspartners:

  • Gemeente
  • Het bedrijfsleven: industrieel, landbouw, MKB en recreatie & toerisme
  • Regio FoodValley, Regio Amersfoort, Veluwegemeenten
  • Vastgoedeigenaren
  • Detailhandel
  • Onderwijsinstellingen
  • (nieuwe) samenwerkingsverbanden, waaronder ketensamenwerking