Energietransitie en Klimaat

Samen voor energieneutraal en klimaatbestendig

Uitwerking van de uitvoering

Hoe gaan we dat doen?
Duurzame locatiekeuzes maken en duurzaam ontwerpen.

Wat is de rolverdeling?

Gemeente stelt voorwaarden en plannen worden hierop getoetst.

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren energiebesparingen en duurzame opwekking 2% energiebesparing per jaar en 20% duurzaam opgewekte energie in 2020 Deze koers doorzetten na 2020 tot energieneutraal.

Wat is de rolverdeling?
Verantwoordelijkheid voor de bestaande bouw ligt bij eigenaren van panden. Zo moeten er bijvoorbeeld minimaal 50.000 zonnepanelen erbij gelegd worden in de gemeente tot en met 2020! Voor gemeentelijke eigendommen is dit de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor nieuwbouw moeten marktpartijen zeer energiezuinig/energieneutraal bouwen. Bedrijven zijn aan zet om (grootschalige) initiatieven te ondernemen: energiebesparing en/of CO2-reductie in de hele bedrijfsvoering inclusief transport, (onderlinge) uitwisseling van warmte/energie of reststoffen. Gemeente ondersteunt en faciliteert deze initiatieven waar nodig en mogelijk.

Hoe gaan we dat doen?
Stimuleren energiebesparing en opwekking: onafhankelijke informatie ontsluiten (mogelijkheden, kosten en opbrengsten); activeren en inspireren door voorbeelden te laten zien, projecten met lokale bedrijven verbindingen leggen en enthousiasmeren.

Wat is de rolverdeling?

De gemeente neemt hierin initiatief i.s.m. deskundigen en (waar mogelijk lokale) bedrijven.

Hoe gaan we dat doen?
Faciliteren energieopwekking en besparing: subsidieregeling, lening, helderheid vergunningtrajecten.

Wat is de rolverdeling?
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en stelt deze beschikbaar.

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren grotere energieprojecten, bestaande uit energiemix (wind, zon, biomassa, mestvergisting).

Wat is de rolverdeling?

Realisatie en uitvoering ligt grotendeels bij marktpartijen. De Gemeente faciliteert via planvorming en werkt waar nodig samen met ondernemers (b.v. bij projecten rond biomassa vanuit groenbeheer).

Hoe gaan we dat doen?
Zorgdragen dat inwoners van Barneveld direct baat hebben bij de energietransitie

Wat is de rolverdeling?
Gemeente zoekt i.s.m. (lokale) bedrijven naar mogelijkheden om revenuen te bate te laten komen aan de lokale samenleving. De gemeente stimuleert de inzet van lokale bedrijven voor advisering, productie en installatie door bij te dragen aan netwerkvorming en waar kan zoveel mogelijk lokale bedrijven in te zetten voor eigen werkzaamheden. Het Duurzame Energie Bedrijf Barneveld (DEB) is aan zet om dit uit te voeren. De gemeente ondersteunt het DEB draagt financieel bij.

Hoe gaan we dat doen?
Instellen van een waterbank/retentiefonds i.c.m. ontwikkeling waterpark.

Wat is de rolverdeling?

Onderzoek van gemeente en waterschap naar de mogelijkheden hiervoor. Realisatie is een samenwerking van grondeigenaren, gemeente en waterschap.

Hoe gaan we dat doen?
Lokale waterzuivering in het buitengebied en bij de kleine kernen.

Wat is de rolverdeling?
Onderzoek van gemeente en waterschap naar de mogelijkheden hiervoor, met betrokkenheid van lokale partijen (zoals recreatiebedrijven, maatschappelijke instellingen en Plaatselijk Belangen). Mogelijkheden van social return worden meegenomen.

Hoe gaan we dat doen?
Blijven inzetten op het steeds meer benutten, vasthouden en bergen van regenwater.

Wat is de rolverdeling?

Gemeente is voorwaardenscheppend en faciliterend, vaak i.s.m. het Waterschap. Gemeente stimuleert grond- en huiseigenaren met initiatieven te komen. Het is de taak van de gemeente om, samen met het Waterschap, bedrijven en inwoners te informeren en te inspireren over de noodzaak en de mogelijke maatregelen.

Hoe gaan we dat doen?
Zorgdragen dat de afvoer van overtollig regen- en grondwater uit woonkerken en bedrijventerreinen niet wordt belemmerd.

Wat is de rolverdeling?
Gemeente en Waterschap werken samen aan het signaleren en oplossen van knelpunten en het voorkomen van knelpunten bij nieuwe ontwikkelingen.