Leefbare en Vitale wijken en dorpen

Duurzame diversiteit en samenhang

Hoe gaan we dat doen?
Bevolkingsgroei realiseren vraagt dat we op tijd in actie komen om locatiekeuzes te maken en om woningbouw te faciliteren in ruimtelijke plannen.

Bij nieuwbouw en transformatie gaan we veel meer van de wens van de consument centraal stellen. Om meer variatie en functiemenging te realiseren gaan we ruimtelijke plannen flexibeler maken. We geven uitvoering aan het Groenstructuurplan. Document: Groenstructuurplan.

Burgerinitiatieven voor bijvoorbeeld sociale cohesie in de wijken en voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden mogelijk gemaakt. Video: Wat is CPO?

Ten aanzien van voorzieningen gaan we meer kijken naar het doel: de lokale behoefte in wijken en dorpen en de rol die voorzieningen spelen in het sociale leven. Bij keuze voor het realiseren van voorzieningen gaan we meer accent leggen op het combineren van functies, de bijdrage aan de sociale cohesie en de kwaliteit van de voorzieningen in relatie tot de betaalbaarheid en gaan minder uit van het automatisme dat voorzieningen blijven bestaan. Zie hierover ook het thema Sociaal en Vitaal Samenleven. Slimme nieuwe functiecombinaties of transformaties zijn hierbij nadrukkelijk in beeld.

Bestaande contacten en informatie-uitwisseling tussen betrokkenen maken we intensiever om elkaars kennis beter te benutten. We zetten in op een veilige leefomgeving door voortzetting en versterking van de samenwerking met ketenpartners (zoals de politie en de Veiligheidsregio) en met groepen bewoners en/of bedrijven, conform het Integraal Veiligheidsplan. In die samenwerking bespreken we de aanpak en delen we kennis en ervaring.

Duurzaamheid wordt een basisprincipe bij locatiekeuzes en inrichtingsplannen. We gaan energiezuiniger, recyclebaar en aanpasbaar bouwen. Met maatregelen aan de bestaande woningvoorraad wordt ook die duurzamer.