Leefbare en Vitale wijken en dorpen

Duurzame diversiteit en samenhang

Uitwerking van de uitvoering

Hoe gaan we dat doen?
Woningbouwproductie continueren, stedebouwkundig en in aantallen en differentiatie passend bij de kernen;

Wat is de rolverdeling?

Initiatief voor handhaven productie en regie daarover ligt bij de gemeente; Afstemming met Plaatselijk Belang van de kernen Prestatieafspraken met Woningstichting Barneveld

Hoe gaan we dat doen?
Locatiekeuzes worden expliciet mede gebaseerd op kansen voor duurzaam bouwen, schone mobiliteit en aansluiting bij het natuurlijke watersysteem.

Wat is de rolverdeling?
Verantwoordelijkheid van de gemeente Samenwerking met Waterschap

Hoe gaan we dat doen?
Zorgen voor meer permanent en beter zicht op de vraag in de markt (bijvoorbeeld door uitbouwen interessepeilingen) en op de demografische ontwikkelingen in relatie tot de woningvoorraad die er al is; Meer sturing op variatie en betrokkenheid van omwonenden en/of toekomstige bewoners bij ontwikkeling woonwijken en uitgifte bouwkavels.

Wat is de rolverdeling?

Gemeente monitort demografische ontwikkelingen en woningvoorraad en stemt dit regionaal af; Gemeente stimuleert uitvoering interessepeilingen, ontwerpateliers voor (toekomstige) bewoners e.d. door ontwikkelaars marktpartijen; Gemeente is verantwoordelijk voor de regie op voldoende aanbod in huisvestingssectoren, waaronder ook voldoende betaalbare woningen; bijvoorbeeld middels het project Faseren en doseren woningmarkt Barneveld; Gemeente zoekt daarin samenwerking met de verenigingen voor Plaatselijk Belang van de kernen; Gemeente stimuleert gevarieerd bouwen, aansluitend op de marktvraag, waar mogelijk met voorwaarden aan de gronduitgifte en/of met prijsvragen; Gemeente stimuleert en biedt ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap; Gemeente faciliteert gevarieerd en flexibel bouwen, transformaties en (C) PO met flexibiliteit in de bestemmingsplannen; Van ontwikkelaars marktpartijen verwachten wij dat zij die flexibiliteit benutten om daadwerkelijk consumentgericht te bouwen; Groepen uit de samenleving nemen initiatief voor collectieve bouwvormen;

Hoe gaan we dat doen?
Bij de stedebouwkundige opzet (of aanpassing) van wijken worden kansen voor energieneutraal bouwen, ontmoeting, functiecombinaties en nieuwe mobiliteitsoplossingen zoveel mogelijk benut.

Wat is de rolverdeling?
Gemeente voert regie en stelt voorwaarden (zoals verplicht energie neutrale woningen) Gemeente zorgt voor passende bestemmingsplannen (vanaf 2018 omgevingsplan) Uitvoering en invulling vergt inzet en verantwoordelijkheid nemen van marktpartijen, woningcorporatie(s); Burgerinitiatief is welkom; Gemeente zet zich in om burgerinitiatieven die passen in de Visie en binnen eventuele afspraken te faciliteren.

Hoe gaan we dat doen?
Energie neutraal bouwen en aanpassen bestaande woningen.

Wat is de rolverdeling?

Gemeente versterkt informatie stelt en zo mogelijk subsidie beschikbaar en/of biedt leningen aan. Benutten en uitvoeren is verantwoordelijkheid van eigenaren Prestatieafspraken met Woningstichting Barneveld

Hoe gaan we dat doen?
Behoefte aan voorzieningen (onderwijs, sport, ontspanning, kunst en cultuur, hulp & ondersteuning) monitoren en faciliteren binnen de beschikbare middelen Vorm en locatie van de voorzieningen afstemmen op het gewenste doel en inhoud van de voorzieningen in de betreffende buurten, wijken en dorpen; Daarbij zoeken we naar slimme combinaties, zonodig en mogelijk ook tussen dorpen onderling.

Wat is de rolverdeling?
Monitoring is verantwoordelijkheid van de Gemeente en van clubs, verenigingen en wijkplatforms/Plaatselijk Belang en professionele organisaties; Gemeente heeft regie over onderlinge afstemming van de behoefte; Gemeente voert regie over afstemming vorm en locatie van voorzieningen, brengt partijen bij elkaar en verstrekt partijen inzicht in relevante cijfers (zoals leerlingaantallen en -prognoses); Inzet van wijkplatforms, scholen, Plaatselijk belang, clubs en verenigingen wordt verwacht om dit passend in te vullen; Gemeente stimuleert burgerparticipatie door verstrekken van informatie en inspirerende voorbeelden; Samenwerkingspartners (“de Samenleving”) nemen ook initiatieven voor sociale cohesie in buurten, wijken en dorpen; Gemeente zet zich in om burgerinitiatieven die passen in de Visie en binnen eventuele afspraken te faciliteren. “

Hoe gaan we dat doen?
Mogelijkheden van de komende Omgevingswet benutten voor flexibele bestemmingen en transformaties t.b.v. variatie en flexibiliteit m.b.t. woningen en voorzieningen.

Wat is de rolverdeling?

Verantwoordelijkheid van de gemeente

Hoe gaan we dat doen?
Blijvend inzetten op het voorkomen en waar nodig verminderen van milieuhinder van bedrijven en verkeer;

Wat is de rolverdeling?
Gemeente toetst nieuwe plannen op dit aspect. Gemeente neemt initiatief voor aanpak knelpunten.

Hoe gaan we dat doen?
Realiseren en goed onderhouden van voldoende groen en speelvoorzieningen in nieuwe en bestaande wijken.

Wat is de rolverdeling?

Verantwoordelijkheid gemeente. Inrichting in overleg met de wijk Afspraken maken over mogelijk onderhoud door de wijk t.b.v. sociale cohesie en ‘eigenaarschap’ 

Naarmate de samenleving zich zodanig organiseert dat de doelen structureel gerealiseerd worden, zal de gemeente zich verder terugtrekken uit de regievoering en uit het nemen van beslissingen.

 

Hoe gaan we dat doen?
Uitvoering geven aan het door raad en college vastgestelde beleid, zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid. De vastgestelde speerpunten: High Impact Crime (focus woninginbraken). Aanpak overlast in de woon- en leefomgeving. Aanpak drank en drugsgebruik en daarmee samenhangende overlast.

Wat is de rolverdeling?
Gemeente heeft de regie, stelt kaders en voert uit m.b.t. camera’s, handhaving, preventie & informatie en crisis- en rampenbestrijding. Gemeente heeft controlerende taak op uitvoering door de veiligheidspartners. Uitvoering daarnaast door lokale partners: wijkplatforms, Whatsapp-groepen en de Stichting Veiligheid en Beheer bedrijventerreinen Barneveld. Daarnaast samenwerking met en uitvoering door o.a. Politie, het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC) en de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).