Leefbare en Vitale wijken en dorpen

Duurzame diversiteit en samenhang

Wat is de rolverdeling?
De locatiekeuze en programmering voor woningbouw is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente doet dit niet alleen en gaat hierover in gesprek met de verenigingen voor Plaatselijk Belang, het Waterschap, ontwikkelende partijen en waar nodig de regio om te komen tot een passend woningaanbod verdeeld over de negen kernen. De gemeente is zo terughoudend mogelijk met de verwerving van gronden voor de groei. Naast de gemeente kunnen andere (markt)partijen ook een rol hebben bij de realisatie van woningbouw. Initiatieven vanuit de samenleving worden door de gemeente getoetst.

De gemeente kijkt scherp naar de kwaliteit en betaalbaarheid van voorzieningen en zal samenwerking en slimme combinaties stimuleren en faciliteren door partijen te verbinden. Van de samenleving wordt gevraagd om goed te kijken naar de sociale component van een voorziening en zoveel mogelijk in te zetten op multifunctioneel gebruik van zowel nieuwe als bestaande locaties. Inwoners en ondernemers (de samenleving) zijn aan zet om initiatieven te nemen voor de invulling en/of uitbreiding van voorzieningen en eventuele nieuwe voorzieningen, activiteiten en evenementen.

Gemeente, marktpartijen, woningcorporatie(s), vertegenwoordigers van inwoners en zowel gebruikers als aanbieders gaan constructief samenwerken om keuzes te kunnen maken in het aanbod van wonen en voorzieningen, zowel wat betreft kwantiteit en kwaliteit als met betrekking tot de bijdrage aan sociale cohesie.

 

De gemeente stimuleert diversiteit en consumentgericht bouwen door ruimte te geven met flexibeler bestemmingsplannen en waar nodig en mogelijk voorwaarden te stellen.

Marktpartijen en woningcorporatie(s) gaan meer vraaggericht bouwen, vanuit meer betrokkenheid van de (toekomstige) bewoners en gaan daarvoor vroegtijdig met de consument in gesprek.

Groepen inwoners of individuen zijn aan zet om invulling te geven een (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De gemeente stelt hiervoor locaties beschikbaar.

De gemeente stelt voorwaarden die moeten leiden tot energieneutrale woningbouw. Uitvoering daarvan een taak voor marktpartijen en woningcorporatie(s) die daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.

De gemeente heeft de regie op het integrale veiligheidsbeleid en is hierin kaderstellend en controlerend. De gemeente doet een deel van de uitvoering, maar die ligt voor een groot deel bij Politie, veiligheidsregio en inwoners en bedrijven.

De samenwerkingspartners:

  • Gemeente
  • Woningstichting Barneveld en projectontwikkelaars
  • Waterschap
  • Verenigingen voor Plaatselijk Belang
  • Regio FoodValley en Regio Amersfoort
  • Alle (sport)verenigingen, kerken en moskeeën en culturele instellingen
  • Collectieven van particulieren
  • Politie
  • Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden