Buitengebied

Wat is het beleid?
Een aantrekkelijk buitengebied is belangrijk voor de woonkwaliteit van bewoners en de werkomstandigheden van ondernemers in het buitengebied, voor onze overige inwoners om er te kunnen ontspannen en voor toeristen om er te recreëren.

Er gebeurt veel in het buitengebied en dat maakt een aantrekkelijk buitengebied een veelzijdige opgave, waarvan elementen makkelijk met elkaar conflicteren:

  • De ruimtelijke kwaliteit moet in orde zijn,
  • Je moet er gezond en veilig aangenaam kunnen wonen en werken,
  • Er moet ruimte zijn om te kunnen ondernemen,
  • En het moet aantrekkelijk zijn voor recreanten

Wat doet de gemeente?
Toekomstbestendige landbouw die innoveert en verduurzaamt krijgt ruimte zich te ontwikkelen met respect voor landschap en omgeving. Andere en nieuwe economische functies staan we toe als deze de toekomstbestendige landbouw niet belemmeren en bijdragen aan een vitale plattelandseconomie. We zoeken actief naar oplossingen voor het vraagstuk van vrijkomende agrarische bebouwing. We zetten in op verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu zodat hinder en gezondheidsklachten niet toenemen en zelfs afnemen. We beschermen de natuur en blijven inzetten op nieuwe landschapselementen, paden en routes en het herstellen en zichtbaar & beleefbaar maken van cultuurhistorische waarden. Het buitengebied benutten we voor het opwekken van duurzame energie en klimaataanpassingen als dit goed landschappelijk wordt ingepast en niet ten koste gaat van de grondbehoefte van duurzame landbouw. Innovatie en verduurzaming van de landbouw willen we stimuleren en faciliteren.

Het Ontwikkelingsfonds Platteland blijven we inzetten om bij te dragen aan doelen voor het buitengebied.

Daarnaast zetten we in op vitale vakantieparken. Een deel van de verblijfsrecreatie sluit niet goed meer aan op de vraag vanuit de markt. Daarnaast zijn er parken waar er niet of nauwelijks wisselende verhuur plaatsvindt. Voor een mooi vakantie-aanbod is wisselende verhuur de meest wenselijke invulling. Dit vraagt om regelgeving die uitbreiding van het niet-toeristische aanbod tegengaat en juist uitnodigt tot het aanbieden van wisselende verhuur. Hiervoor kan herstructurering, functieverandering of zelfs sanering van terreinen noodzakelijk zijn. De gemeente wil de verblijfsrecreatie toekomstbestendig maken. Meebewegen met de ontwikkelingen in de markt vraagt ook om ontwikkelingsruimte. In de Visie verblijfsrecreatie is hiervoor beleid opgenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Ondernemersloket Barneveld