Energietransitie en klimaat

Wat wil de gemeente?
De gemeente Barneveld voelt de urgentie om een bijdrage te leveren aan een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en heeft doelstellingen vastgesteld die hoger liggen dan de landelijke energiedoelstellingen:

  • 2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energieopwekking in 2020.
  • energieneutraal in 2050

De Energievisie vormt de basis hoe we in Barneveld aan de slag gaan om deze doelstellingen te halen. Alle beschikbare energiebronnen zijn nodig voor het behalen van de doelen. Als één bron minder energie oplevert moet dat met een andere bron gecompenseerd worden. In deze mix is ook de realisatie van 4 tot 8 windturbines opgenomen. De Visie Windenergie is een uitwerking van de Energievisie met betrekking tot het thema wind en is het vertrekpunt voor het proces om uiteindelijk te komen tot realisatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan een structuurvisie voor wind. Hiervoor wordt een m.e.r.-traject doorlopen. De visie windenergie vormt hierbij een belangrijke input. Daarnaast wordt er gewerkt aan de kaders voor zonnevelden.

Voor Regio Foodvalley is een Regionale Energievisie opgesteld, waarbij het uitgangspunt is: energieneutraal in 2050.

Klimaatbestendig handelen en waterrobuust inrichten wordt vanzelfsprekend in het gemeentebrede beleid en handelen vóór 2020. Zodat in 2050 de fysieke ruimte in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is. Het Hemelwaterbeleidsplan Barneveld 2017 – 2020 beschrijft hoe de gemeente Barneveld wil omgaan met het inzamelen en verwerken van hemelwater dat op verhard oppervlak valt.

In het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie is met regionale partners afgesproken dat we in 2020 klimaatbewust handelen en in 2050 klimaatrobuust zijn.

Wat doet de gemeente?
Om de energiedoelstellingen te bereiken ziet de gemeente voor zichzelf verschillende rollen. Zo neemt de gemeente de regie bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld over de locaties van windturbines en kaders voor zonnevelden. Ook jaagt de gemeente activiteiten in de gemeente aan. Zo verstrekt de gemeente duurzaamheidsleningen en is er een energieloket voor particulieren en bedrijven, waar mensen terecht kunnen voor het inwinnen van informatie of het vragen van advies. Voor bedrijven is een energieregisseur aangesteld, die energiebesparing en duurzame energie bij bedrijven stimuleert en faciliteert.v

Meer informatie

De gemeente Barneveld heeft een onafhankelijk energieloket.