Gezondheid

Wat wil de gemeente en waarom?
Barneveld wil een gemeente zijn waar inwoners zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. Ook al is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid, de overheid heeft een rol om de gezondheid van inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

Een gezonde leefomgeving draagt bij aan de volksgezondheid. Daarom zijn voor een gezonde leefomgeving de volgende kernwaarden voor ons uitgangspunt:

 • Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving
 • Voor iedereen zijn er – dichtbij en toegankelijk – aantrekkelijke plekken
 • De leefomgeving is beweegvriendelijk en draagt bij aan een gezond gewicht
 • Wonen en druk verkeer zijn gescheiden
 • Functies (wonen, werken, voorzieningen) zijn goed gemengd, overlast gevende bedrijven staan op afstand
 • Actief vervoer (lopen en fietsen) is in beleid, ontwerp en gebruik de standaard
 • Tussen kernen zijn goede (e-)fietsverbindingen en OV-verbindingen
 • Het binnenklimaat van gebouwen is prettig, veilig en gezond
 • Minimaal één zijde (gevel) van een woning is aangenaam
 • Er zijn voldoende betaalbare levensloopgeschikte woningen

Wat doet de gemeente?
De gemeente Barneveld werkt met andere gemeenten in Gelderland–Midden samen in een Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD), zie www.vggm.nl/ggd

De GGD Gelderland-Midden voert voor de gemeente de volgende, wettelijk voorgeschreven taken uit:

 • Preventieve jeugdgezondheidszorg (bijv. op consultatiebureaus)
 • Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang
 • Infectieziektenbestrijding
 • Het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking
 • Medisch milieukundige zorg
 • Technische hygiënezorg
 • Het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma
  Voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid vraagt de gemeente advies aan de GGD.

Daarnaast bevordert de gemeente beweging en een gezonde leefstijl, vooral onder jeugdigen. Dit wordt omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein.

Samen met Regio Foodvalley werkt de gemeente aan de vermindering van de bijdrage van de veehouderij aan de lokale luchtkwaliteit. Er gelden aanvullende voorwaarden bij vergunningverlening en er is een Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) opgericht. Samen met veehouders worden haalbare en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren getest. 

Wet- en regelgeving
De Wet publieke gezondheid schrijft voor wat een gemeente moet doen ter bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking. Hoe de gemeente dat precies moet doen, ligt veelal vast is nadere regelgeving. In de toekomst zal een gezonde leefomgeving ook in de Omgevingswet geregeld worden. 

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met …

Relaties met ander beleid

Gezondheid is een thema op alle beleidsterreinen van een gemeente.