Horeca

Wat wil de gemeente?
De gemeente Barneveld is een levendige en toeristisch aantrekkelijke gemeente. Er is een groot cultureel aanbod voor zowel de bewoners als voor de bezoekers. Horeca en (verblijfs)recreatie spelen hierbij een belangrijke rol. Een gemeente als Barneveld kan niet zonder vermaak en een bloeiend uitgaansleven. Een gemeente waar men graag verblijft is ten slotte ook een gemeente die bewoners, ondernemers en bezoekers aan zich bindt. Er is in de gemeente een groot aanbod aan verblijfsrecreatie. De verblijfsrecreatie is een belangrijke economische motor voor directe en indirecte werkgelegenheid (denk aan Zeumeren en nevenactiviteiten van agrariërs, zoals boerengolf). Ruimtelijk is de verblijfsrecreatie ook nadrukkelijk aanwezig, met name in het cluster bij Voorthuizen en bij Garderen.

Wat doet de gemeente?
Voor bewoners staat de leefbaarheid centraal. Een aantrekkelijk horeca-aanbod, een goede woon- en leefsituatie én een goede gezondheid maken hier onderdeel van uit. Om een goede balans te realiseren tussen horeca en leefbaarheid heeft de gemeente de Nota horecabeleid (2016-2020) opgesteld. Het horecabeleid geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de partijen, de wijze van controle en het nalevingsbeleid.

De belangrijkste landelijke wetgeving is de Drank- en horecawet. De burgemeester is het bevoegde bestuursorgaan dat deze wetgeving uitvoert. Daarnaast kent de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld een paragraaf over het toezicht op openbare (=horeca) inrichtingen. Elke horeca-inrichting dient te beschikken over een exploitatievergunning. Deze vergunning wordt alleen verstrekt wanneer de ondernemer aan een aantal eisen voldoet en ook wanneer de woon- en leefomgeving in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. In de Drank- en Horecaverordening gemeente Barneveld heeft de gemeente regels gesteld voor de alcoholverstrekking in de paracommerciële horeca. Het nalevingsbeleid van de gemeente Barneveld is in samenwerking met de andere deelnemende gemeenten in het project Fris Valley tot stand gekomen. Doel van Fris Valley is om het alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar terug te dringen. Eén van de pijlers onder het project is de handhaving van de regels, naast de pijler regelgeving en de pijler educatie & bewustwording.

Daarnaast hebben we een horeca-convenant 2016-2020. Uitgaan in de Gemeente Barneveld moet veilig, verantwoord en natuurlijk ook gezellig zijn. Om de veiligheid te waarborgen, sociale controle te stimuleren en te waken voor overlast is een gedragen en structurele aanpak nodig. Het horeca-convenant bevat de afspraken tussen de horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, de politie en de gemeente, met als doel de kwaliteit van het uitgaan in de gemeente te bevorderen en daarnaast de veiligheid in brede zin te optimaliseren.