Kantoren

Wat wil de gemeente?
De leegstand van kantoren is in Nederland de afgelopen jaren sterk toegenomen en lijkt een structureel karakter te bezitten. Ook in Barneveld doet zich leegstand in de kantorenmarkt voor. In de notitie Aanpak leegstand kantoren worden vier samenhangende beleidslijnen beschreven op basis waarvan wij de kantorenleegstand in Barneveld willen terugdringen.

Wat doet de gemeente?
De kantorenleegstand lijkt in de eerste plaats het probleem van de eigenaren van de betreffende panden. Leegstaande kantoorpanden hebben echter ook hun weerslag op de economie. Daarnaast leidt leegstand vaak tot verloedering en verpaupering van zowel de panden als ook van de directe omgeving. Daarmee is leegstand ook een maatschappelijk probleem. De rol van de gemeente in het oplossen van deze leegstandsproblematiek is vooral een faciliterende waarbij de gemeente medewerking verleent en meedenkt over oplossingen die vanuit de markt worden aangedragen.

Meer informatie

Het Ondernemersloket Barneveld (Frits op de Haar) is het centrale aanspreekpunt voor ondernemen in onze gemeente.