Mobiliteit

Wat wil de gemeente?
De inwoners en bedrijven zijn gebaat bij een uitstekende bereikbaarheid over de weg en het spoor. Het openbaar vervoer moet een goed alternatief zijn voor de auto. We noemen dat basismobiliteit. In het verlengde daarvan ligt een uitstekende – veilige – doorstroming van het verkeer; dat is niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het milieu en de directe woon- en leefomgeving.

Wat doet de gemeente?
De gemeente wil de bereikbaarheid van Barneveld verbeteren; voor nu en voor de jaren die komen. Daarnaast houden we ook meer rekening met nieuwe verkeers- en vervoersontwikkelingen en hoe deze van invloed zijn op het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Deze Mobiliteitsvisie van de gemeente staat beschreven in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan.

Voor een goed woon- en leefklimaat is het van belang dat het risico op parkeeroverlast wordt verminderd. Een algemeen uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot (toename van) parkeertekort in de omgeving.

Speciaal voor het centrumgebied is de Nota Parkeernormen opgesteld. Deze nota biedt duidelijkheid en transparantie over de manier waarop parkeereisen bij ontwikkelingen en bouwplannen in en om centra worden opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Verkeer & water van de afdeling Vastgoed & Infrastructuur.