Openbare ruimte

Wat wil de gemeente?
De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van Barneveld. Bewust of onbewust krijgen wij een indruk wanneer we ons begeven in deze openbare ruimte. De gemeente wil dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is.

Wat doet de gemeente?
Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte beschrijft de visie op de openbare ruimte en geeft aan welke beheer- en onderhoudsinspanningen noodzakelijk zijn om de gewenste kwaliteit te realiseren. Er zijn drie verschillende beheerkwaliteiten: hoog, basis en laag. Barneveld is ingedeeld in zeven functionele gebieden waar een bepaalde beheerkwaliteit bij hoort.

Om er voor te zorgen dat kinderen vaker en langer buitenspelen zet de gemeente zich in voor gevarieerde speelruimte die eerlijk verdeeld is over de wijken en dorpen. Dit doen we op basis van het Speelruimteplan: Ruimte voor spelen.

In het Groenstructuurplan Barneveld wordt de lange termijn visie op het openbaar groen van de gemeente Barneveld beschreven om de groenstructuren in en de herkenbaarheid van de kernen te behouden, te ontwikkelen en te versterken.

In de Beleidsnota Openbare Verlichting 2011-2015 wordt beschreven hoe de gemeente met minimale verlichting en een minimaal energieverbruik een maximale verkeers- en sociale veiligheid verkrijgt.

De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor vele honderden kilometers wegen en fietspaden. Het is belangrijk, dat het beheer en het onderhoud van deze wegen goed is geregeld. In het Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen gemeente Barneveld is opgenomen hoe we dit in de gemeente willen behouden en realiseren.

Meer informatie