Ruimtelijke kwaliteit

Wat wil de gemeente en waarom?
De gemeente heeft een zorgplicht voor een goede leefomgeving, een omgeving die veilig, gezond en (economisch) aantrekkelijk is. Hierbij speelt de kwaliteit van bouwwerken een rol. De gemeente wil daarom zo goed mogelijk met de gebouwde en onbebouwde omgeving en het bestaande erfgoed omgaan. De gemeente vindt het belangrijk dat een bouwwerk in zijn omgeving past, dat het bouwwerk een goede vormgeving heeft en dat het materiaal- en kleurgebruik evenwichtig is.

De geschiedenis van de negen kernen van Barneveld en het buitengebied is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit en bepalen de identiteit van de gemeente Barneveld. We willen dat het verleden van de gemeente zichtbaar blijft in de zich steeds ontwikkelende omgeving.

Welstandsbeleid
Voor de beoordeling van bouwplannen werkt de gemeente met een dorpsbouwmeester. In de gemeentelijke Welstandsnota wordt aangegeven waarop de dorpsbouwmeester zijn beoordeling van het ontwerp moet baseren, er staat o.a. in:

  • Wat de ruimtelijke karakteristieken van de diverse kernen en het buitengebied zijn;
  • Welke welstandsregimes er zijn en waar deze van toepassing zijn;
  • Welke toetsingscriteria de dorpsbouwmeester per welstandsregime hanteert.

Cultuurhistorisch beleid
Het cultuurhistorische beleid gaat over archeologie, cultuurlandschap en historische stedenbouw. De gemeente heeft op waarderingskaarten waardevolle elementen en gebieden aangeduid. Het beleid beoogt bescherming van waardevolle kenmerken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Beeldkwaliteitsplannen
Bij grotere nieuwbouwontwikkelingen stelt de gemeente een beeldkwaliteitsplan op. Het beeldkwaliteitsplan is toetsingskader voor de bouwplannen en de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Zodra de betreffende wijk is gerealiseerd, vervalt het beeldkwaliteitsplan en treedt de Welstandsnota in werking. Vanaf dat moment geeft de welstandskaart aan welk welstandsregime er voortaan in de nieuwe wijk van toepassing is.

Wat doet de gemeente?
Als een omgevingsvergunning nodig is om een bouwwerk te bouwen of te veranderen, toetst de gemeente aan de hand van de Welstandsnota of – indien van toepassing – het beeldkwaliteitsplan of het nieuwe of veranderde bouwwerk past in de omgeving. We noemen dat: ‘of het voldoet aan redelijke eisen van welstand’. Daarnaast kijkt de gemeente of er cultuurhistorische waarden in het geding zijn die om bescherming vragen.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met …