Veiligheid

Wat is het beleid?
De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon-, werk- en leefomgeving draagt daaraan bij.

Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen kunnen bijvoorbeeld worden vervoerd over de weg, het spoor of door buisleidingen. Ook gaat het over de plaats waren gevaarlijke stoffen worden bewaard en hoe er mee gewerkt wordt bij bedrijven. Lpg (gas) voor auto’s is een voorbeeld van een gevaarlijke stof. Een ander voorbeeld van een gevaarlijke stof is het koelmiddel ammoniak. Het rijk heeft normen vastgesteld om de veiligheid te garanderen, met ruimte voor gemeenten om van de norm voor het risico voor groepen af te wijken en van de norm voor het plaatsgebonden risico, als het om ‘beperkt kwetsbare objecten’ gaat. Deze beleidsvisie beschrijft op welke manier we met die vrijheid omgaan.

Daarnaast heeft de gemeente Barneveld ook een verantwoordelijke taak op het gebied van de openbare orde en de veiligheid, maar doet dit niet alleen. De gemeente werkt hiervoor samen met veiligheidspartners (politie, openbaar ministerie, brandweer en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden), inwoners en ondernemers. Het veiligheidsbeleid staat beschreven in het Integraal Veiligheidsprogramma dat samen met Nijkerk en Scherpenzeel, politie en openbaar ministerie wordt opgesteld. Naast een beleidsmatig gedeelte is er ook een uitvoeringsprogramma.

Wat doet de gemeente?
De normen en het beleid voor externe veiligheid krijgt een vertaling in de bestemmingsplannen en (milieu- en gebruiks)vergunningen. En dan gaat het met name over de ruimtelijke beperkingen als gevolg van het ruimtelijk scheiden van gevaar en mensen.

Daarnaast werkt de gemeente samen met veiligheidspartners, inwoners, wijkplatforms en ondernemers om een veilige woon en werkomgeving te realiseren. Deels heeft de gemeente Barneveld hierbij een stimulerende en faciliterende rol, bijvoorbeeld als het gaat om het opzetten van een dekkend netwerk van WhatsAppgroepen en het toerusten van de deelnemers met materialen.

Meer informatie

Neem contact op met het team Veiligheid, Vergunningen en Toezicht van de gemeente Barneveld