Water en riolering

Wat is het beleid?
De gemeente heeft de taak de volksgezondheid en het milieu te beschermen en om wateroverlast te voorkomen én de plicht om te zorgen voor het afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het waterbeleid wil de gemeente rekening houden met alle manieren waarop mensen van water gebruik maken, zorgen voor een goede afvoer en voor een goed natuurbeheer. De gemeente werkt met andere overheden aan het klimaatbestendiger maken van de regio. Hoofddoel is een samenhangend, doelmatig, voor de burger inzichtelijk waterbeheer dat gericht is op verschillende vormen van menselijk gebruik en natuur. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 -2019 “gericht op de toekomst” wordt dit beleid uitgebreid beschreven en toegelicht.

Wat doet de gemeente?
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Op dit punt (vanaf de perceelgrens) neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het regenwater en het grondwater. Bij grondwaterproblemen is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Samenwerking
De gemeente werkt samen met de provincie, het Waterschap Vallei en Veluwe en het samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem. Het waterschap beheert de ‘grote watergangen’, vijvers, singels, beken, het Valleikanaal en de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en zorgen voor het onderhoud van de meeste wateren. De gemeente is daarbij een belangrijke partij vanwege de inrichting van oevers en de verantwoordelijkheid voor kruisende wegverbindingen (bruggen, duikers).
De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en van het zwemwater en is het aanspreekpunt voor grotere of specifieke grondwateronttrekkingen. De officiële zwemwaterlocatie is de Zeumerse Plas.

Aan welke regels toetst de gemeente?
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of de aanvraag voldoet aan de geldende milieu- en bouwregelgeving. De gemeente stelt eisen aan of en op welke wijze afvalwater- en hemelwater op de gemeentelijke riolering mogen worden geloosd. Bij specifieke lozingen stelt de gemeente ook eisen aan de omvang en kwaliteit van de lozingen. Verder adviseert de gemeente bij nieuwbouw over het minimaal te hanteren vloerpeil om (grond)wateroverlast te voorkomen.
Bij activiteiten bij watergangen toetst de gemeente aan het bestemmingsplan en stemt af met het waterschap over de regels die het waterschap hanteert.

Wetgeving
In artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer staat dat elke gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) moet hebben. In Barneveld is dit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 -2019 “gericht op de toekomst”. De gemeente kan op basis van het rioleringsplan beoordelen in welke gebieden of in welke situaties aanvullende regels nodig zijn voor hemelwaterlozingen op het riool of in de bodem. Overige wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn bij een aanvraag omgevingsverguning kan zijn: het Bouwbesluit, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening.
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 -2019 “gericht op de toekomst” wordt het beleid uitgebreid toegelicht. De gemeenteraad heeft het plan op 2 maart 2016 vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met …

Relaties met ander beleid

  • Beheer openbare ruimte (groen, wegen, riolering en water)
  • Stedenbouw
  • Ruimtelijke ontwikkeling (nieuwbouw- en herinrichtingsplannen)
  • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen)
  • Duurzaamheid
  • Hemelwaterbeleidsplan