Wonen

Wat wil de gemeente en waarom?
De komende jaren groeit de gemeente Barneveld verder door naar 70.000 inwoners. Er worden nieuwe woonwijken in Barneveld en Voorthuizen gebouwd. Daarnaast worden ook in de andere dorpen de komende jaren nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het beleid voor wonen is opgenomen in de vastgestelde Woonvisie 2017-2021 ‘Samen werken aan Wonen’ met doorkijk tot 2025 en verder. Belangrijke pijlers voor het beleid zijn:

  • Beschikbaarheid (groei en samenstelling van de woningvoorraad)
  • Passendheid en betaalbaarheid (prijsklassen in relatie tot inkomens, woonlasten, subsidies)
  • Kwaliteit (verduurzaming van woningvoorraad en woonomgeving met aandacht voor energiezuinigheid, wonen en zorg en leefbaarheid).

Wat doet de gemeente?
De acht gemeenten in Regio Foodvalley maken samen met de provincie Gelderland periodiek afspraken over de verdeling van woningbouwaantallen. Voor de gemeente Barneveld is een netto-uitbreiding van zo’n 3.500 woningen voor de periode 2017 t/m 2026 afgesproken.

Lokaal houdt de gemeente Barneveld middels het project Faseren en doseren woningbouw in Barneveld nauwlettend de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de woningmarkt bij en stuurt, waar nodig, bij in de programmering en fasering van woningbouwprojecten.

Samen met verschillende stakeholders, waaronder Woningstichting Barneveld, marktpartijen, zorg- en welzijnsorganisaties en Plaatselijk Belang willen wij Samen werken aan Wonen om de woningbouwambities te kunnen realiseren voor de verschillende consumentengroepen die in Barneveld woonachtig zijn.

De gemeente maakt prestatieafspraken met Woningstichting Barneveld (en in bescheiden mate ook met woningcorporatie Mooiland) over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen alsmede de verduurzaming van deze huurwoningen. Daarnaast werkt de gemeente aan het regelen van passende huisvesting voor statushouders en voor maatschappelijke opvang en uitstroom beschermd wonen.

In de gemeente Barneveld is een Huisvestingsverordening van kracht waarin onder andere de spelregels omtrent toewijzing van sociale huurwoningen zijn opgenomen en hoe de gemeente met woonurgentie omgaat.

Verder kent de gemeente de doelgroepenverordening sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld. Met deze verordening wordt geborgd dat voor de lagere en midden inkomensgroepen de nieuwbouw inzake sociale woningbouw en middenhuur meer expliciet in beeld is, zodat de kansen voor deze groepen op de woningmarkt worden versterkt.

Voor mantelzorg is apart beleid opgesteld.

Meer informatie

Neem contact op met Mimi Stevens.

Relaties met ander beleid

  • Kaderstellende notitie ruimte voor mantelzorg: beleid voor woonruimte voor mantelzorg in het buitengebied
  • Energievisie 2015-2020: beleid t.a.v. verduurzaming van de woningvoorraad.
  • Regionale woonagenda Regio FoodValley: werken aan kwaliteit (college, nov. 2017)
  • Samen voor Wonen, zorg en welzijn. Beleid t.a.v. intramuraal wonen voor ouderen, mensen met verstandelijke beperking en oggz-doelgroep.